Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

Jsme tu pro Vás již 43 let

Spirála je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

 • Zřizovatel: Hlavní město Praha
 • IČ: 49625055
 • Sídlo: Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Forma činnosti

 • pravidelná (zájmové útvary dle oborů)
 • příležitostná (nárazové akce k výročím, rukodělné dílny, soutěže, vernisáže apod.)
 • spontánní (otevřené kluby)
 • táborová (organizace táborů zimních a letních, výlety, několikadenní pobyty mimo Prahu)
 • osvětová (ekologické, přírodovědné)

Právní popis

Činnost Spirály se řídí podle §§ 2 a 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíh a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k předmětu činnosti. Ve Spirále pracují pedagogové volného času.

Místa uskutečňování

 • v budově v Kobylisích, ul. Přemyšlenská (dramatická, výtvarná, hudební, společenské hry, počítače, televize Osmička
 • v budově v Bohnicích, ul. Dolákova (taneční a pohybové aktivity, hudební, přírodovědná, technická, ekologické programy, klub pro předškolní děti
 • v tělocvičnách základních škol (míčové hry)

Prázdniny ve školním roce 2021/2022

 • Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 - neděle 2. 1. 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny pro Prahu 8: pondělí 14. 3. - neděle 20. 3. 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
 • Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022

Etický kodex pedagoga volného času Spirály v Praze 8

Pedagog volného času:


 • Přistupuje ke svému povolání jako k poslání
 • Je morálně bezúhonný, je si vědom skutečnosti, že jeho jednání je vzorem pro klienty
 • Dále se vzdělává a rozvíjí své schopnosti
 • Spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály ve prospěch zájmového vzdělávání klientů
 • Hlásí se k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na klienty
 • Spolupracuje s rodiči i s veřejností, buduje důvěru k nim a respektuje právo na soukromí
 • Vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k zájmové činnosti
 • Rozvíjí intelektuální, tělesnou, emocionální, společenskou a osobnostně sociální stránku klienta
 • Ke klientům se chová vždy spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho vlastním povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky
 • Komunikuje s klienty otevřeným a přátelským způsobem, neuchyluje se k jejich podceňování, ponižování a jakémukoliv znevažování
 • Snaží se pedagogicky působit osobním příkladem, pečlivě dodržuje stanovená pravidla organizace zájmové činnosti
 • Používá moderní metody, formy a postupy pedagogického působení a tím zkvalitňuje zájmové vzdělávání
 • Klientům předává ochotně své znalosti, dovednosti a zkušenosti
 • Nezneužívá svého postavení vůči klientům, neupřednostňuje žádného klienta, je spravedlivý a aplikuje rovný přístup ke všem
 • Vyvozuje přiměřené důsledky z případných selhání a neetického chování nebo jednání klientů
 • V rámci vnitřního pracovního prostředí udržuje vztahy na přátelské úrovni

Dokumenty a informace

 • Hodnotící zprávy jsou k nahlédnutí u ředitelky DDM
 • Politiku jakosti DDM Praha 8 ke stažení ve formátu pdf naleznete zde
 • Školní vzdělávací program Spirály ke stažení zde
 • Povinně zveřejňované informace ke stažení zde
 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ke stažení zde
 • Vnitřní řád zde
 • Výroční zprávy:
  • Výroční zpráva 2020 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2019 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2018 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2017 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2016 ke stažení zde

GDPR

 • Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála (dále jen "Spirála"), příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 • Spirála, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem zajištění zájmového vzdělávání.
 • Spirála na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů je JUDr. Petr Pavlík, advokát, se sídlem Křižíkova 159/56, Praha 8 – Karlín, 186 00, kontaktní e-mail: poverenec@akpavlik.cz
 • Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Spirálu vztahují.
 • Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Spirálou a Vámi.
 • V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výběrová řízení

 • V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“