Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

Jsme tu pro Vás již 39 let

Spirála je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

 • Zřizovatel: Hlavní město Praha
 • IČ: 49625055
 • Sídlo: Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
 • Ředitelka organizace: Bc. Alena Rýgrová

Forma činnosti

 • pravidelná (zájmové útvary dle oborů)
 • příležitostná (nárazové akce k výročím, rukodělné dílny, soutěže, vernisáže apod.)
 • spontánní (otevřené kluby)
 • táborová (organizace táborů zimních a letních, výlety, několikadenní pobyty mimo Prahu)
 • osvětová (ekologické, přírodovědné)

Právní popis

Činnost Spirály se řídí podle §§ 2 a 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíh a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k předmětu činnosti. Ve Spirále pracují pedagogové volného času.

Místa uskutečňování

 • v budově v Kobylisích, ul. Přemyšlenská (dramatická, výtvarná, hudební, společenské hry, počítače, televize Osmička
 • v budově v Bohnicích, ul. Dolákova (taneční a pohybové aktivity, hudební, přírodovědná, technická, ekologické programy, klub pro předškolní děti
 • v tělocvičnách základních škol (míčové hry)

Ceník doplňkové činnosti

Činnost Cena
Výroba 1 ks zvukového záznamu produkce Spirály20 Kč
Výroba 1 ks obrazového záznamu produkce Spirály30 Kč
Výroba 1 ks obrazového záznamu lamino15 Kč
Výroba ČB kopie5 Kč/1 strana
Skenování10 Kč/1 strana

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. - pátek 27. 10. 2017
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017 - 'úterý 2. 1. 2018
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
 • Jarní prázdniny pro Prahu 8: pondělí 12. 2. - pátek 18. 2. 2018
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
 • Hlavní prázdniny: pondělí 2. 7. - pátek 31. 8. 2018

Etický kodex pedagoga volného času Spirály v Praze 8

Pedagog volného času:


 • Přistupuje ke svému povolání jako k poslání
 • Je morálně bezúhonný, je si vědom skutečnosti, že jeho jednání je vzorem pro klienty
 • Dále se vzdělává a rozvíjí své schopnosti
 • Spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály ve prospěch zájmového vzdělávání klientů
 • Hlásí se k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na klienty
 • Spolupracuje s rodiči i s veřejností, buduje důvěru k nim a respektuje právo na soukromí
 • Vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k zájmové činnosti
 • Rozvíjí intelektuální, tělesnou, emocionální, společenskou a osobnostně sociální stránku klienta
 • Ke klientům se chová vždy spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho vlastním povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky
 • Komunikuje s klienty otevřeným a přátelským způsobem, neuchyluje se k jejich podceňování, ponižování a jakémukoliv znevažování
 • Snaží se pedagogicky působit osobním příkladem, pečlivě dodržuje stanovená pravidla organizace zájmové činnosti
 • Používá moderní metody, formy a postupy pedagogického působení a tím zkvalitňuje zájmové vzdělávání
 • Klientům předává ochotně své znalosti, dovednosti a zkušenosti
 • Nezneužívá svého postavení vůči klientům, neupřednostňuje žádného klienta, je spravedlivý a aplikuje rovný přístup ke všem
 • Vyvozuje přiměřené důsledky z případných selhání a neetického chování nebo jednání klientů
 • V rámci vnitřního pracovního prostředí udržuje vztahy na přátelské úrovni

Dokumenty a informace

 • Hodnotící zprávy jsou k nahlédnutí u ředitelky DDM
 • Politiku jakosti DDM Praha 8 ke stažení ve formátu pdf naleznete zde
 • Školní vzdělávací program Spirály ke stažení zde
 • Povinně zveřejňované informace ke stažení zde
 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ke stažení zde
 • Vnitřní řád zde
 • Výroční zprávy:
  • Výroční zpráva 2017 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2016 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2015 ke stažení zde
  • Výroční zpráva 2014 ke stažení zde

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“